Histórico de Puestos

Bases para la constitución de una lista para la provisión temporal de puestos de trabajo de ADMINISTRATIVO del Ayuntamiento de Novelda por mejora de empleo. Edicto de Corrección de Error en las bases para la constitución  de la lista.

Leer más

Bases per a la constitució d’una llista per a la provisió temporal de llocs de treball d’ ADIMINISTRATIU de l’Ajuntament de Novelda per millora d’ocupació. Edicte de correcció d’error en les bases per a la constitució de la llista.  

Leer más

Bases per a la constitució de llista per a la provisió temporal de llocs de treball d’AUXILIAR ADMINISTRATIU de l’Ajuntament de Novelda per millora d’ocupació. Edicte de correcció d’error en les bases per a la constitució de la llista.

Leer más

Bases para la constitución de lista para la provisión temporal de puestos de trabajo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO del Ayuntamiento de Novelda por mejora de empleo. Edicto de Corrección de Error en las bases para la constitución de la lista.

Leer más

Bases. Publicació en BOP. Edicte llista provisional. Edicte llista definitiva Edicte llista resultats

Leer más

Resultat final Notes 1ª prova. Resultats fase concurs. Edicte

Leer más

Edicte. Publicat en el B.O.P. de data 02/05/2018

Leer más

Edicte llista definitiva. Edicte 2º exercici. Edicte Notes 1ª prova Edicte llista definitiva. Bases Sol.licitud El termini de presentació de sol.licituds será de 15 dies hábils comptats a partir del següent a la publicació en el B.O.P.

Leer más

Publicado hace 5 meses

Resultat final. Places: 1 Sistema de Provisió: Concurs oposició. Publicació en el B.O.P. 12/02/2018. Resum Bases Termini de presentación d’instancies: 10 dies naturals des de l’endemà de la publicació en el B.O.P. Notes 1ª prova. PDF Bases Instancia. 

Leer más

Places: 1 Sistema de provisió: 1 Plaça per mitjà de concurs específic. Publicació BOP: 31/07/2017.  BASES Termini de presentació d’instàncies: 20 dies hàbils a partir de l’endemà a la publicació en el B.O.E. Llista definitiva d’aspirants.

Leer más

Publicado hace 5 meses

Selectiu: concurse – oposició EDICTE LLESTA DEFINITIVA. RESULTATS FASE OPOSICIÓ. RESULTAT BAREMACIÓN DE MÈRITS. RESULTAT FINAL BORSA ARQUITECTES.

Leer más

Bases. Publicación en BOP. Edicto listado provisional. Edicto lista definitiva Edicto lista resultados

Leer más

Resultados finales. Resultado fase concurso. Edicto Notas 1ª prueba.

Leer más

Edicto. (Publicado en el B.O.P. de fecha 2/05/2018.)

Leer más

Edicto lista definitiva. Edicto 2º ejercicio Notas 1ª prueba Edicto Lista definitiva. Bases. Solicitud. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación en el B.O.P. Bases publicadas en el B.O.P. de fecha 27/04/2018.  

Leer más